Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge – St (Afrikaans, Book ) / Author: A.S.V. Barnes ; ; Modern languages (other than. Registration no longer available. The interest in the workshop has surpassed our expectations! We have reached the limit of the number participants that can be. Afrikaans grammatika. Front Cover. L. E. Gryffenberg. Damelin College – Afrikaans language – pages QR code for Afrikaans grammatika.

Author: Necage Kejas
Country: Belize
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 14 January 2013
Pages: 194
PDF File Size: 11.17 Mb
ePub File Size: 14.15 Mb
ISBN: 119-1-76080-393-4
Downloads: 50295
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arajinn

Tale organiseer hulle woordsoorte in klasse volgens hulle funksies en plasings relatief tot ander dele. Van Valin, jr, Robert D. In alle tale kan linguistiese uitdrukkings byvoorbeeld gebruik word om aksies uit te voer en nie net om inligting oor te dra nie. Nie alle betekenisse in ‘n taal word verteenwoordig deur enkelwoorde nie.

Byvoorbeeld in die Baskiese sinsdeel ikusi nauzuof “jy het my gesien”, strook die verlede tyd hulpwerkwoord n-au-zu eenders as die Afrikaanse “doen” met beide die onderwerp jyweergegee deur die n – voorvoegsel, en die voorwerp myweergegee deur die – zu agtervoegsel.

Die studie van hoe die betekenis van linguistieke uitdrukkings verander afhangende van die konteks, word pragmatiek genoem. Dit word die nominatief-akkusatief soort genoem.

Aspekte van die grammatika van die vergelykingskonstruksie in Afrikaans

Met vryvloeiende spraak is daar nie duidelike grense tussen een segment en die volgende nie, en gewoonlik ook nie enige hoorbare tussenposes tussen woorde nie. Morfeme kan geklassifiseer word volgens hulle afhanklikheid: Onder hierdie soorte is byvoorbeeld die woord “Ek” wat die spreker aanwys”nou” wat die moment van die uiting aandui en “hier” wat die plek waar gepraat word aandui.

  DIGITAL MULTIMETER DT9205A USER MANUAL PDF

Die beskouing plaas belangrikheid op die studie van linguistiese tipologie of die klassifikasie van tale volgens strukturele eienskappe, soos aangedui kan word dat prosesse van grammatikalisering geneig is om trajekte te volg wat gedeeltelik afhanklik is van tipologie.

Kommunikasiesisteme wat deur ander diere gebruik word soos bye of ape is geslote sisteme wat bestaan uit ‘n vaste aantal moontlike dinge wat uitgedruk kan word. In ‘n sin soos grqmmatika hardloop” is die predikaat “hardloop”, want dit is die woord wat ‘n spesifieke staat bevestig omtrent sy argument “Sannie”.

Learn Afrikaans! — Grammatika: Die Hulpwerkwoorde – The Modal Verbs

Grammatik modelle van betekenis word verken in die studieveld van pragmatiek. Formante is die amplitudepieke in die frekwensiespektrum van ‘n bepaalde klank. Die soorte verskille is nie deel van die linguistiese sisteem nie, maar is ‘n belangrike grxmmatika van hoe taalgebruikers taal gebruik as sosiale gereedskap om groepe mee te vestig.

Frammatika tale verander die betekenis van woorde deur die fonologiese struktuur van ‘n woord te verander klinkervariasiewaarvan Afrikaans baie min het aangesien werkwoorde nie sommer verbuig word niesoos byvoorbeeld die woord “kan”, wat in die verlede tyd verander na “kon”.

Die kwaliteit verander ook afhangende van of die lippe gerond is in teenstelling met ongerond, wat onderskeidings veroorsaak soos tussen [i] ongeronde voorklinker, Afrikaans “ie” en [y] geronde voorklinker, Afrikaans “u”. Ferdinand de Saussure ontwikkel die strukturalistiese benadering tot die studie van taal.

Die vorm van linguistiese uitdrukking stem heel dikwels nie ooreen met die betekenis wat dit in ‘n sosiale konteks dra nie. Prototipies word werkwoorde gebruik om predikate gesegdes saam te stel, terwyl selfstandige naamwoorde gebruik word as argumente van predikate. Rondom ses maande sal ‘n kind begin babbel, en die spraakklanke of handgebare begin maak van die tale wat om hulle gebruik word. Afrikaajs ‘n metode waarvolgens tale betekenis oordra is deur die volgorde van woorde binne ‘n sin.

  GEHALTSNACHWEIS MUSTER PDF

In Die afstamming van afrkaans mensnoem die natuurkundige Charles Darwin hierdie proses “‘n instinktiewe neiging om ‘n vaardigheid aan te leer”.

Afrikaans grammatika – L. E. Gryffenberg – Google Books

Sulke korrelasies word implikasionele taaluniversalia genoem. Current Anthropology 44 3: Tale verskil breed van mekaar ten opsigte van hulle afhanklikheid op morfologiese prosesse van woordvorming. The Architecture of Language. Linguistic Society of America.

See, that’s what the app is perfect for.

Op die manier het neurowetenskaplikes in die 19de eeu ontdek dat twee areas in die brein beslissend betrek kan word by taalverwerking. Arnold, Oxford University Press. Veranderings kom ook in die grammatika van tale voor as diskoerspatrone, soos idiomeof spesifieke konstruksies wat gegrammatikaliseer word. Een so voorbeeld is die Deense taalwat deur meeste geleerdes as ‘n enkele taal beskou word met verskeie dialekte,maar wat deur die Ethnologue geklassifiseer word as twee afsonderlike tale Deens en Jutlands.

Tekens verander ook hulle betekenisse met die verloop van tyd soos die grajmatika wat hulle gebruik reguleer geleidelik verander.

Elke plek lewer ‘n ander stel konsonantklanke op wat verder onderverdeel word volgens die manier van artikulasie of die tipe wrywing: