ARCHIEFWET EBOOK | The First Pdf. Title, De archiefwet in trefwoorden. Pocketreeks informatiebeleid. Contributor, Rob Kramer. Edition, 4. Publisher. In tegenstelling tot de Archiefwet is onder meer de belastingwetgeving wel van Wet archiefbeheer De overheid is volgens de Archiefwet verplicht om. Preservation of Government Information The Archives Act (Archiefwet ) 35 and Archives Decree (Archiefbesluit )36 regulate the filing.

Author: Kazirn Bataur
Country: Oman
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 22 December 2006
Pages: 458
PDF File Size: 8.49 Mb
ePub File Size: 17.53 Mb
ISBN: 698-7-59101-231-5
Downloads: 9543
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Brazahn

Handelingen die betrekking hebben op beleidsvoorbereiding, -bepaling en -evaluatie.

Archiefwet – Translation into English – examples Dutch | Reverso Context

In de periode van de Stichting Opbouw Open Universiteit legde het college van bestuur direct rekening en verantwoording af aan de minister en de stichtingsraad.

In andere talen Koppelingen toevoegen.

Het adviseren van de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening inzake de vaststelling, goedkeuring en uitvoering van onderzoekprogramma’s en nadere onderzoekprogramma’s. Het adviseren van de faculteitsraad in geval van meningsverschillen over de interpretatie van het faculteitsreglement. Overeenkomstig het bestaande gebruik zal het BSD ook bij de bijzondere universiteiten, die als privaatrechtelijke organisatie niet onder de Archiefwet vallen, 9195 worden als selectieinstrument voor haar archieven.

In my two previous articles see the archives on pdf for archiving pdfa i discussed the benefits of this archival format and how to create and validate pdfa. Het indienstnemen en aanstellen van medewerkers van de universiteit, met alle besluiten tot wijziging of aanvulling van het aanstellingsbesluit. The Cultural Heritage Inspectorate aims to realise good quality management and preservation of public records and cultural heritage.

Het voorbereiden en vaststellen van delen van regels voor de beheersmatige organisatie van de universiteit, als de universitaire bestuursorganen hierover in gebreke blijven. Stukken betreffende de maandelijkse verrekening en uitbetaling van salarissen van individuele ambtenaren, inclusief incidentele betalingen. Toelichting Hierbij moet worden gedacht aan handelingen verricht in het kader van de Tweede Wereldoorlog, de politionele acties, watersnoodrampen, gijzelingsacties, e.

De adchiefwet kan hier tegen in verzet komen. De instelling van onderzoekinstituten en -scholen gebeurt bij bestuursReglement, bij de Katholieke Universiteit Nijmegen sinds bij Faculteitsreglement.

  KRYSTYNA BURCZYK PDF

archiefwet 1995 pdf

Op grond van art. Informatie Archiefweg Snelcursus Archiwfwet en contact Donaties. De provinciale archieven beheerden de archieven van de overheidsinstellingen die in de loop der eeuwen de provincie hadden bestuurd. Bij de overheidsorganen, waaronder de openbare universiteiten, ziet PIVOT toe op de daadwerkelijke invulling ervan.

Deze handeling wordt uitgevoerd door de facultaire en de ondersteunende directoraten. Het vaststellen van een systeem voor de registratie van studievoortgang studiepunten.

Het adviseren 19955 de minister c. Maandelijkse en cumulatieve overzichten; cumulatieve bruto-netto- betaallijsten bank- en giro. Nadat de rijksarchieven circa jaar onder die namen hadden bestaan, werden ze meegenomen in een proces van schaalvergroting en publieksverbreding.

De voorbereiding en uitvoering van het personeelsbeleid geschiedt door het college van bestuur. Alleen het openstellen van een publieksruimte ter bestudering van de archiefstukken was niet voldoende, de Rijksarchieven organiseerden steeds vaker cursussen en tentoonstellingenstelden lesbrieven samen en namen deel in andere culturele activiteiten in de provincie.

Het voorbereiden en opstellen van universitaire jaarverslagen en jaarrekeningen. Neerslag Wetgevingsprocessen, beleidsformuleringsprocessen, 19955 aangaande het sluiten van internationale verdragen of uitvoeringsregelingen. Het adviseren van het college van bestuur in geval van geschillen tussen het college van bestuur en de commissie personeelsoverleg en geschillen tussen het hoofd van een diensteenheid en de dienstcommissie.

Veel handelingen in het BSD hebben zowel betrekking op de openbare als de bijzondere universiteiten, andere komen in vergelijkbare varianten voor bij verschillende instellingen.

Binnen het facultaire kader zijn archiwfwet de vak- en werkgroepen verantwoordelijk voor nadere regeling en uitvoering van het onderwijs en is anderzijds de examencommissie verantwoordelijk voor de nadere regeling en uitvoering van de examinering. Aarchiefwet worden ook gerekend betalingsregelingen. Het besluiten tot het inrichten van een subfaculteit of andere lagere bestuurlijke eenheden clusters bij de medische wetenschappen; deze in overleg met het bestuur van het Academisch Ziekenhuis en regelen van het bestuur ervan.

Het evalueren van de wijze waarop uitvoering is gegeven aan onderzoekprogramma’s. Toelichting Handelingen waarop de Wet Openbaarheid van bestuur niet van toepassing is. Het, gehoord het college van decanen en eventueel andere bestuursorganen, beslissen op verzoeken tot vestiging van bijzondere leerstoelen bijzonder hoogleraar.

  CBP 6059B FORM PDF

Het adviseren van faculteitsbesturen bij de benoemingen van de wetenschappelijk directeuren. Het vaststellen en wijzigen van het strategische beleid op het terrein van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Het goedkeuren van keuzes van studenten van onderwijseenheden opleidingsprogramma’s en vrije diplomaprogramma’s OU.

Onder deze handeling wordt ook de voorlopige voorziening door archiefwt voorzitter van het college verstaan. Het, gehoord de universiteitsraad, samenstellen van het centrale stembureau de kiescommissie. In het Algemeen Rijksarchief ARA waren de archieven ondergebracht van Rijksorganen die het gehele land bestrijken, met alle rechtsvoorgangers, zoals de archieven van alle ministeries en de archieven van de Staten-Generaalde Raad van State en de Vereenigde Oostindische Compagnie VOC.

Het verplichten van een werknemer van de universiteit tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten. In de Onderwijs- en Examenregeling OER worden de hoofdzaken van het onderwijsprogramma vastgelegd en de examinering geregeld.

Het vaststellen van de hoogte van het cursusgeld voor een onderwijseenheid. De xrchiefwet kent regionale verbanden, waarin de leden uit een bepaald gebied bijeenkomen. In veel gevallen maakt deze handeling dan ook deel uit van de handeling betreffende dat besluit en wordt dit niet als een aparte handeling gezien.

Het landelijke Rijksarchief was na de woelige Bataafs-Franse tijd een voortzetting van de archoefwet aangestelde ‘ archivaris der Bataafsche Republiek ‘, een aanstelling die als begin wordt gezien van het openbaar archiefwezen in Nederland. Uitvoerende handelingen die onmisbaar zijn voor de reconstructie van het handelen van de universiteit op hoofdlijnen. De gegevensblokken uit het RIO zijn doorlopend genummerd. Het voorbereiden en opstellen van nadere regels voor inrichting en bestuur van de universiteit.

Het gevraagd of uit eigen beweging adviseren van de arrchiefwet over aangelegenheden betreffende de Open Universiteit en het hoger onderwijs.