Het Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee, BvA-verdrag (Convention on the International Regulations for. Ter bevordering van hun samenwerking stellen de Verdragsluitende Partijen .. de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, onder. Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects.

Author: Tajas Nebar
Country: Barbados
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 7 March 2011
Pages: 269
PDF File Size: 7.28 Mb
ePub File Size: 6.28 Mb
ISBN: 410-2-68800-183-9
Downloads: 74640
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tozil

Een zodanige beslissing laat eveneens lid 2 van artikel 33 onverlet indien zij betrekking heeft op hoofdstuk 5.

Iedere Verdragsluitende Partij behoudt zich in dit opzicht haar rechtsstandpunt voor. Artikel 9 Toon relaties in LiDO. Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van Uw brief van heden, waarvan de tekst in Nederlandse, beplingen als volgt luidt:. Zie voor verwijzingen en andere verdragsgegevens Trb. Hiervoor geldt de bij notawisseling van 3 en 20 september te ‘s-Gravenhage tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland gesloten overeenkomst inzake de wederzijdse verstrekking van inlichtingen nopens oprichting en wijziging van kustverlichtingsobjecten.

Deseck, Pierre

Neemt u dan gerust contact met ons op bfpalingen laat uw zaak vrijblijvend voorkomming. Any Contracting Party which is not a Member of the Organization shall be entitled to participate when the amendment is considered by the Assembly.

Overige vraagstukken en herziening Toon relaties in LiDO. Duitse vaartuigen worden beschouwd zich te bevinden binnen het gebied der Bondsrepubliek, Nederlandse vaartuigen worden beschouwd zich te bevinden binnen het gebied van het Koninkrijk der Nederlanden.

De verplichtingen uit hoofde van artikel 22 en de rechten uit hoofde van de aavnaring 23 en 24 hebben geen betrekking op de Boven Eems. Het Koninkrijk der Nederlanden voert alle waterbouwkundige werkzaamheden oo tot onderhoud en verbetering der verbindingen tussen de Nederlandse havens en het hoofdvaarwater, met inbegrip van de daarmee rechtstreeks verband houdende werkzaamheden in het aangrenzende deel van het hoofdvaarwater.

Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee,Londen, Bwb-id:. Waterbouwkundige werkzaamheden Toon relaties in LiDO. U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren.

  HUBBELL ATD2000C PDF

Inhoudsopgave

Benedenstrooms van de verbindingslijn tussen de lichttoren van Knock en de kerktoren van Termunten verzorgt en onderhoudt iedere Verdragsluitende Partij de bebakening die zich op het tot haar grondgebied behorende vasteland bevindt. The instrument of acceptance deposited by the Government of the State of Kuwait was accompanied by a statement of a political character in respect of Israel.

De Regeringen kunnen plaatsvervangers van de Commissarissen benoemen. Indien iemand op heterdaad wordt betrapt zijn de met het toezicht belaste ambtenaren van beide Verdragsluitende Partijen, ook ter vervanging van de bevoegde ambtenaren van de andere Partij, gerechtigd de vereiste bescheiden te onderzoeken, de kentekenen van vaartuigen te identificeren en bewijsmiddelen veilig te stellen. Voor het geval echter dat in de toekomst het voornemen tot de aanleg van dergelijke nieuwe havens mocht worden opgevat, gelden naar de mening van mijn Regering niet slechts de bepalingen van het bovengenoemde Verdrag met betrekking tot nieuwe waterbouwkundige werkzaamheden in de Eemsmonding, doch tevens de verplichting om de overige met dergelijke nieuwe werken samenhangende vraagstukken die de belangen van beide Partijen raken, in de geest van de met dit Verdrag begonnen samenwerking te behandelen.

Deze bepaling sluit echter niet de mogelijkheid uit, in het kader van het Gemeenschappelijke Plan bereikte resultaten of verrichte onderzoekingen als bewijsmiddel aan te voeren.

COLREG – Translation into English – examples Dutch | Reverso Context

Gedaan te ‘s-Gravenhage, 8 aprilin tweevoud, in de Nederlandse en de Duitse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek. Artikel 21 Toon relaties in LiDO. Artikel 28 Toon relaties in LiDO. Artikel 19 Toon relaties in LiDO. De desbetreffende bepaling treedt na een jaar te rekenen van de ontvangst van de schriftelijke opzegging door de andere Partij af, buiten werking.

Zij mogen noch hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van een van beide Verdragsluitende Partijen hebben noch in hun dienst staan. General Obligations Article II.

U kunt zoeken op letterlijke tekst door ” om de term te zetten. III Toon wetstechnische informatie.

The Parties to the present Convention, Desiring to maintain a high level of safety at sea, Mindful of the need to revise and bring up to date the International Regulations for Preventing Collisions at Sea annexed to the Final Act of the International Conference on Safety of Life at Sea,Having considered those Regulations in the light of developments since they were approved, Have agreed as follows:.

  ENCYCLIQUE CARITAS IN VERITATE PDF

Bijlage Wijzigingen van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee,als gewijzigd Na het bestaande deel E Vrijstellingen wordt een nieuw deel F ingevoegd dat luidt als volgt: Decides, in accordance with paragraph 4, article VI of the Convention, that the amendments shall enter into force on 1 Januaryunless by 1 July more than one third of Contracting Parties to the Convention have notified their objection to the amendments.

Elk der Regeringen kan daarop in verband met dit geschil een beroep doen op het in hoofdstuk 12 bedoelde Scheidsgerecht. De Regeringen der Verdragsluitende Partijen kunnen – in het bijzonder in het geval aanvarnig artikel 12 – een verdeling der kosten overeenkomen die afwijkt van artikel De Verdragsluitende Partijen gebruiken de bepalingen van de Implementatiecode bij de uitvoering van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals vervat in dit Verdrag.

De vertaling van Resolutie A. Artikel 50 Toon relaties in LiDO. De eerste Eemscommissarissen worden binnen drie maanden na de inwerkingtreding van dit Verdrag benoemd.

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, | Open Library

If adopted by a two-thirds majority of those present and voting in the Assembly, the amendment shall be communicated by the Secretary-General to all Contracting Parties for their acceptance.

Artikel 52 Toon relaties in LiDO. Indien een der genoemde Verdragen wordt gewijzigd, is het gewijzigde Verdrag, zodra dit voor beide Verdragsluitende Partijen in werking is getreden, van toepassing. Meer vacatures Plaats vacature. Kp Regulations for preventing collisions at seanAmendments by Pierre Deseck Book 1 edition published in in English and held by 1 WorldCat member library worldwide.

Audit Standard means the Code for Implementation. Artikel 48 Toon relaties in LiDO. Artikel 16 Toon relaties in LiDO.