Amajwi amaze kubarurwa muri kamarampaka yo guhindura Itegeko Nshinga ry’u Rwanda aragaragaza ko abaturage benshi bashyigikiye rihinduka. Itegeko nshinga ni igitabo gikubiyemo imiterere, imikorere, inshingano n’ ububasha bya guverinoma. Ibi bisobanura ko itegeko nshinga ari ryo riteganya. Tumaze kubona ko Itegeko Nshinga rishya rya Repubulika y’u Rwanda ryemejwe n’abanyarwanda muri Referendumu yo ku wa 26 Gicurasi nk’uko .

Author: Fauzil Shaktibar
Country: Hungary
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 1 May 2011
Pages: 125
PDF File Size: 2.6 Mb
ePub File Size: 1.86 Mb
ISBN: 975-2-30664-214-6
Downloads: 98858
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Makus

Umuntu wese mu bagize Nsinga Ishinga Amategeko aba ahagarariye Igihugu cyose; ntabwo aba ahagarariye gusa abamutoye cyangwa abamushyizeho, cyangwa se umutwe wa politiki wamutanzeho umukandida mu matora.

ITEGEKO NSHINGA RYA REPUBULIKA Y’U RWANDA

Kuri buri Ntara n’Umujyi wa Kigali, ahagararirwa mu mirimo ye n’Umushinjacyaha w’Intara cyangwa w’Umujyi wa Kigali bashinzwe, babifashijwemo n’abandi bashinjacyaha bayobora, gukurikirana icyaha imbere y’inkiko z’Intara n’Umujyi wa Kigali. Itegeko rigena imiterere n’ububasha by’Ingabo z’Igihugu.

Iteka rya Perezida rigena imikorere y’Inama y’Abaminisitiri, abayigize n’uburyo ibyemezo byayo bifatwa. Uburenganzira bwo kwishyira hamwe buremewe, kandi ntibubanza gusabirwa uruhushya.

Rwanda: Itegeko Nshinga rishya ryatowe na 98%

Amategeko asanzwe atorwa ku bwiganze burunduye bw’amajwi y’abagize buri Mutwe bitabiriye inama. Mu byo rushinzwe harimo cyane cyane: Ubwenegihugu burenze bumwe buremewe. Guverinoma ishyirwaho bitarenze iminsi cumi n’itanu 15 nyuma y’irahira rya Minisitiri w’Intebe. Iyo bisabwe na Guverinoma buri gihe biremerwa. Imanza ziburanishirizwa mu ruhame keretse iyo urukiko rwemeje ko habaho umuhezo mu gihe kuburanishiriza mu ruhame byagira ingaruka mbi ku ituze rusange rya rubanda cyangwa bigatera urukozasoni.

  FLEXLM PROGRAMMERS GUIDE PDF

Bityo, NEC ikabona ko zari indorerezi “zigenga”.

Bukurikiranwa na Minisiteri ifite ubutegetsi bw’Igihugu mu nshingano zayo. Abenegihugu bose bafite uburenganzira n’inshingano ku buzima bwiza.

Muri icyo gihe Guverinoma ikora gusa imirimo ya buri munsi kugeza igihe hashyiriweho indi Guverinoma.

Izo mpuguke zishobora gufata nshings mu nama za Komisiyo Zihoraho gusa. Umuntu wese afite uburenganzira ku burezi. Buri Minisitiri, buri Munyamabanga wa Leta cyangwa undi wese mu bagize Guverinoma ashobora kwegura ku bushake bwe abikoze mu nyandiko.

Abandi batowe bitanyuze mu buryo bw’amalisiti iyo batakaje cyangwa bakuwe ku murimo w’ubudepite, nehinga asubirwamo. Ubu butegetsi uko ari butatu buratandukanye kandi b uri butegetsi burigenga, ariko bwose bukuzuzanya. Nta wushobora gushyingirwa atabyemeye ku bushake bwe, yaba uw’igitsinagore cyangwa uw’igitsinagabo. Perezida wa Repubulika atorwa ku buryo butaziguye kandi mu ibanga.

Kwiga amashuri abanza ni itegeko kandi ni ubuntu mu mashuri ya Leta. Igomba gukorera abaturage ishingiye cyane cyane ku mahame akurikira: Iyo lisiti igomba kuba iriho umubare w’abakandida babiri 2 kuri buri mwanya utorerwa.

  FRED DRETSKE PDF

Igihe yatangazaga ibyavuye mu matora,Umuyobozi wa Komisiyo y’Igihugu y’Amatora, Kalisa Mbanda, yavuze ko ibyo bisobanuye ko Abanyarwanda bemeye gusimbura Itegeko Nshinga ryari ririho kuva muri Kumenyeshwa imiterere n’impamvu z’icyaha ukurikiranyweho, kwiregura no kunganirwa ni uburenganzira budahungabanywa mu bihe byose, ahantu hose, mu nzego zose z’ubutegetsi, iz’ubucamanza n’izindi zose zifata ibyemezo.

Na none Guverinoma ishyikiriza Sena imishinga y’amateka ashyiraho abantu bavugwa mu. Ibyo ari byo byose ntihashobora gushyirwaho inkiko zidasanzwe. Mu gihe Perezida wa Repubulika watowe apfuye, agize impamvu zimubuza burundu gukora imirimo yatorewe cyangwa adashatse kujya ku mwanya yatorewe, hategurwa andi matora.

Polisi y’Igihugu ifite inshingano z’ingenzi zikurikira: Izo mpuguke zishobora gufata ijambo mu nama. Hashyizweho urwego rw’Ubushinjacyaha rwitwa “Ubushinjacyaha bukuru bwa Repubulika”, mu byo rushinzwe harimo gukurikirana ibyaha mu Gihugu hose.

Ibyerekeye Perezida wa Repubulika. Iyo Nama iterana nibura rimwe mu mwaka.